Intermediate Archives - Page 3 of 5 - LTfaWG

Africa: Burundi

บุรันดี หรือเรียกอย่างเป็นทางการว่า สาธารณรัฐบุรุนดีหรือชื่อเดิมว่า อุรุนดี คือประเทศที่ตั้งอยูในภูมิภาเกรตเลกส์ของแอฟริกา บุรุนดีมีพรมแดนทางเหนือจดประเทศรวันดา ทางใต้และตะวันออกจดประเทศแทนซาเนีย และทางตะวันตกจดสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก บุรุนดีเป็นประเทศที่ไม่มีทางออกสู่ทะเล อย่างไรก็ดี ทางตะวันตกส่วนใหญ่  ติดต่อกับทะเลสาบแทนกันยิกา  ชื่อบุรุนดีมาจากภาษากลุ่มบันตู ภาษาคิรุนดี

นอกจากจะเป็นประเทศที่ห่างไกลทางภูมิศาสตร์ มีความกดดันทางประชากร และมีทรัพยากรเบาบางแล้ว บุรุนดีเป็นหนึ่งในประเทศที่ยากจนและมีความขัดแย้งมากที่สุดในแอฟริกาและโลก ขนาดเล็กของบุรุนดี ต่างจากปัญหาใหญ่ที่มีเกี่ยวกับการไกล่เกลี่ยพื้นที่ที่เป็นสิทธิ์ของชนกลุ่มน้อยทุตซี กับชนกลุ่มใหญ่ฮูตู

เรียกอย่างเป็นทางการว่า – or as it is formally called…
สาธารณรัฐ – Republic (public + state)
ชื่อเดิม former name
ตั้งอยู located at; situated at
ภูมิภาค region
พรมแดน border
จด touch; reach (usually ‘point’)
ตะวันออก – east (sun + comes out)
ตะวันตก – west (sun + falls)
อย่างไรก็ดี – however; in any case
ส่วนใหญ่ – mostly; the majority; for the most part
ติดต่อ connect; contact
นอกจาก – aside from (out-from)
ห่างไกล vast (usually means far)
ภูมิศาสตร์ – geography
ความกดดัน – tension; pressure
ประชากร – population
ทรัพยากร [ซับ พะ ยา กอน] – resources
เบาบาง – decrease; lessen
ยากจน – poverty; impoverished
ความขัดแย้ง – conflict
การไกล่เกลี่ย – reconcilliation
สิทธิ์ rights

Africa: Zambia

สาธารณรัฐแซมเบีย เป็นประเทศที่ไม่มีทางออกสู่ทะเลในภูมิภาคแอฟริกาใต้ มีพรมแดนทางด้านเหนือจรดสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก ทางตะวันออกเฉียงเหนือจรดแทนซาเนียทางด้านใต้จรดโมซัมบิก ซิมบับเว บอตสวานา และนามิเบีย และทางตะวันตกจรดแองโกลา เดิมมีชื่อว่าโรดีเซียเหนือ ชื่อแซมเบียมีต้นกำเนิด มาจากแม่น้ำแซมเบซี

สาธารณรัฐ – republic [สาธารณะ = public, รัฐ = state]

ไม่มีทางออกสู่ทะเล landlocked (no way out to the sea)

ภาค region; area (Northern Thailand is referred to as ภาคเหนือ)

พรมแดน – border 

สาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก Democratic Republic of Congo

ตะวันออกเฉียงเหนือ northeast (W/E + เฉียง + N/S)

จรด – reach; touch

มีต้นกำเนิด have orgins in; to have originated from

เดิม – previously; formerly

เรื่องจากข่าว March 28th, 2011

Is anyone seeing a pattern here yet?  A lot of the words showing up in these things are used in previous wiki posts.  Go back to the first one and start there and read them all.   By the time you get through you will be awesome at reading about earthquakes.   Maybe then you will get the idea of how this whole “learning to read” thing works.
Make flashcards for new words.  Remember – no more than 1 new word per card.

คำศัพท์

 • เปิดตัว – debut
 • ภายใน – within; inside of
 • สั่นสะเทือน – quake
 • สามารถ – able to; ability [สา มาด]

เรื่องจากข่าว March 13th, 2011

The google docs color version.

เรื่องจากข่าว March 13th, 2011

Vocabulary

 • เกิด – to occur; to happen
 • แผ่นดินไหว – earthquake
 • ขนาด – size
 • นอกชายฝั่ง – off the coast of
 • เสียหาย – loss; damage
 • ทำให้ – to cause; to make happen
 • บาดเจ็บ – injured
 • เสียชีวิต – to die
 • จำนวน – number; amount
 • คลื่น – wave
 • ถล่ม – to crush; to collapse
 • มณฑล – precinct
 • อาคาร – buildings
 • อย่างหนัก – severe; heavy
 • หลัง – classifier for buildings
 • เปิดตัว –  debut
 • พร้อม- along with
 • วันวางจำหน่าย – day (something) goes on sale

Once a ชีตาห์, always a ชีตาห์…

This post is slightly longer, but a bit less difficult than some of the previous ones.  It may be easier to read this in google docs.
เสือชีตาห์
ห์
เสือชีตาห์ เป็นแมวชนิดหนึ่ง เนื่องจากมันสามารถครางได้ แต่เพราะรูปร่างภายนอก ทำให้คนส่วนใหญ่เรียกว่า เสือชีตาร์ เสือชีตาร์มีที่อยู่อาศัยในทุ่งหญ้าสะวันนา เป็นสัตว์ที่วิ่งได้เร็วมากวิ่งได้เร็วประมาณ 110-120 กิโลเมตรต่อชั่วโมง จัดเป็นสัตว์บกที่วิ่งเร็วที่สุดในโลก[2] เป็นผลมาจากความสามารถในการโค้งงอของกระดูกสันหลังในการเคลื่อนที่และเมื่อพุ่งตัวกระดูกสันหลังจะเหยียดออก ปัจจุบันเสือชีตาห์ลดจำนวนลงในทวีปเอเชียเหลืออยู่แค่ในอิหร่านไม่เกิน 20 ตัว ส่วนในอาฟริกาประมาณการว่าเหลืออยู่
ราว 4,000 ตัวเท่านั้น
 • X เป็น Y ชนิดหนึ่ง – X is one kind of Y (*Remember this pattern!)
 • เนื่องจาก – due to
 • สามารถ – able; ability [สา มาด]
 • คราง – purr
 • รูปร่าง – apperance
 • อาศัย – to live; to reside
 • ทุ่งหญ้า- grassland
 • สะวันนา savannah
 • ต่อชั่วโมง – per hour
 • บก – land; on land
 • การโค้งงอ – flexibility (*โค้ง is used for curvy roads, งอ is used for wavy hair)
 • กระดูกสันหลัง – spine ( กระดูก – bone)
 • การเคลื่อนที่ – mobile
 • เหยียดออก – stretch out
 • ปัจจุบัน – currently; these days; presently
 • ลดจำนวนลง – to reduce in number
 • เหลือ – left over; remaining

On this day …

วันนี้ในอดีต

Did you know? – Wiki

รู้ไหมว่า…

 1. …ประโยค “มนุษย์ทุกคนถูกสร้างขึ้นมาอย่างเท่าเทียมกัน” ในคำประกาศอิสรภาพสหรัฐอเมริกาเป็น “หนึ่งในประโยคที่เป็นที่รู้จักกันดีที่สุดในภาษาอังกฤษ
 2. …ผู้ที่นับถือศาสนาอิสลามในประเทศไทยอาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานครมากที่สุด มิใช่จังหวัดปัตตานียะลาและนราธิวาส

 

 

 

 • ประโยค – sentence
 • มนุษย์ – human
 • ถูก – (denotes passive sentence)
 • เท่าเทียมกัน equal
 • คำประกาศอิสรภาพ- Declaration of Independence
 • ประกาศ – announcement
 • อิสรภาพ- freedom
 • “มนุษย์ทุกคนถูกสร้างขึ้นมาอย่างเท่าเทียมกัน”  – all men are created equal
 • นับถือ – beleive in; folllow (religion)
 • ศาสนา – religion
 • อาศัย – reside

Stories from the News – Wiki

Here are a couple of headlines from the front page of Wiki today.

เรื่องจากข่าว

เกิดแผ่นดินไหวขนาด 6.3 ริกเตอร์ที่เมืองไครสต์เชิร์ชและเขตแคนเทอเบอรี่ ประเทศนิวซีแลนด์ทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย 75 คนและสูญหายอีกจำนวนมาก

 • เกิด – to occur; to happen
 • แผ่นดินไหว earthquake
 • เขต – zone; area
 • ผู้เสียชีวิต – casualties
 • อย่างน้อย – at least
 • สูญหาย –  missing
 • จำนวน – amount; quantity

ภายหลังท่อส่งก๊าซอาหรับเกิดระเบิดขึ้น ในจังหวัดนอร์ทไซนาย ประเทศอียิปต์ ทำให้การส่งก๊าซธรรมชาติไปยังจอร์แดนและอิสราเอลหยุดชะงัก

ฮุสนี มูบารัก ลาออกจากตำแหน่งประธานาธิบดีอียิปต์และถ่ายโอนอำนาจให้แก่สภากองทัพสูงสุดภายหลังการประท้วงนาน 18 วัน

 • ลาออก – to leave a (job/post)
 • ตำแหน่ง – position; job
 • ประธานาธิบดี – President
 • ถ่ายโอน – transfer
 • อำนาจ – power
 • แก่ – to; for
 • สภากองทัพสูงสุด – The Supreme Military Council
 • สภา – council
 • กองทัพ – military ;forces
 • สูงสุด – highest
 • ประท้วง protest


Valentine’s Day

Wiki Excerpt – The wiki is super long and not terribly interesting (awfully boring) so I’m just gonna give you an easy in on the first paragraph and the rose key at the end.

วันนักบุญวาเลนไทน์ (Saint Valentine’s Day) หรือที่เป็นที่รู้จักว่า วันวาเลนไทน์ (Valentine’s Day) ตรงกับวันที่14 กุมภาพันธ์ ของทุกปี เป็นวันประเพณีที่คู่รักบอกให้กันและกันทราบเกี่ยวกับความรักของพวกเขา โดยการส่งการ์ดวาเลนไทน์ ซึ่งโดยมากจะไม่ระบุชื่อ วันนี้เริ่มเกี่ยวข้องกับความรักแบบชู้สาวในช่วงยุค High Middle Ages เมื่อประเพณีความรักแบบช่างเอาใจ (courtly love) แผ่ขยาย

Vocabulary:

 • นักบุญ – a dude who has ทำ’d a whole lotta บุญ
 • ตรงกับ – to correspond with; fall on (the same day as)
 • ประเพณี – tradition(al)
 • โดยการ – by doing (whatever comes after การ)
 • โดยมาก – mostly (ส่วนมาก; ส่วนใหญ่)
 • ระบุ – identify; specify
 • ยุค – era; age
 • เอาใจ – court; try to please; pamper
 • แผ่ขยาย – spread

In the Name of the Rose

 • กุหลาบแดง  : จะใช้ในความหมายแทน ประโยคที่ว่า “ฉันรักเธอ”
 • กุหลาบขาว  : กุหลาบขาวแทนความหมายแห่งความรักอันบริสุทธิ์
 • กุหลาบชมพู : มักถูกใช้แทนความรักแบบโรแมนติก และความเสน่หาต่อกัน
 • กุหลาบเหลือง  : สีเหลืองเป็นสีแห่งความสดใส แทนความรักแบบเพื่อน

Vocabulary:

 • ความหมาย – meaning
 • แทน – substitute; in place of
 • ประโยค – sentence
 • บริสุทธิ์ – pure
 • เสน่หา – love; affection [สะ เหน่ หา]
 • สดใส – bright; cheerful

Nana

Nana the Movie
นานะเป็นการ์ตูน เอ้ย!ไม่ใช่การ์ตูน เป็นหนัง น่าจะเป็นหนังญี่ปุ่น(อ้าวเหรอ) เออ!เพราะว่าเพลงที่ขึ้นเป็นเพลงญี่ปุ่น ชื่อ? แน้!รู้เพลงญี่ปุ่นด้วย 55++ เสร็จแล้ว เป็นเรื่องราวของเด็กผู้หญิง 2 คน ที่มีชื่อเหมือนกัน คนหนึ่ง (อ่า…ก็เคยดูเหมือนกันนะ) เออ!คนหนึ่งนะจะมีความฝันจะเป็นนักดนตรี (รู้ล่ะ) ที่มีชื่อเสียง(อือฮือ!) แต่อีกคนมีความฝันอยากจะเป็นคนที่ถูกรัก โดยที่แบบ คือ….เพ้อเจ้อหน่อยๆนะเรื่องของความรัก สองคนนี้พอดีได้ไปโตเกียว ไปเที่ยวรถ รถไฟคันเดียวกัน ขบวนเดียวกัน ก็ไปเจอกันบนรถไฟ แล้วก็บังเอิญอีกครั้งหนึ่ง ไปแชร์ห้องแล้วก็ได้อยู่ห้องเดียวกัน ก็เลยได้ใช้ชีวิตอยู่ด้วยกัน นานะคนแรกก็คือนานะที่มีความฝันเป็นนักดนตรีเนี่ยเค้าจะเป็นคนที่อาร์ทๆนะแต่งตัวตีสท์นะ แล้วก็ชอบใส่ชุดสีดำอะไรอย่างเงี่ย แล้วก็เป็นแนวเซอร์ๆหน่อย ไม่ค่อยอะไรกับใคร มีโรคส่วนตัวสูง แต่อีกคนหนึ่งเป็นแนวแบบอ่า….ช่างเพ้อฝันนะค่ะ คิคุอะโนเน๊ะ น่ารัก ต้องอยู่กับคนรัก คนรักต้อง.. แล้วสุดท้ายคนรักเค้าก็นอกใจเพราะว่าไปอยู่กับผู้หญิงอีกคนหนึ่งที่มีความ เค้าเรียกว่า ความใกล้ชิด เลยทำให้คนนั้นเปลี่ยน(ไป) เค้าก็เลยเสียใจ แล้วก็อยู่ด้วยกัน แล้ววันหนึ่งก็แฟน(เก่า)ของคน คนนั้นนะที่เป็นนักดนตรีนะค่ะ เค้าก็เป็น ตอนนี้คือ เค้าเรียกว่าอะไร? เป็นแบนด์แล้วนะ เป็นวงดนตรีที่มีชื่อเสียง เค้าก็ไปดูกัน แล้วก็สุดท้ายแล้ว นานะคนที่เป็นนักดนตรีเนี่ย ก็สมหวังก็คือผู้ชายคนนี้ก็กลับมารักแล้วก็สมหวังกัน  กับอีกคนที่เพ้อฝัน เค้าบอกว่าไม่เป็นไร เค้าแค่เห็นเพื่อนเค้ามีความสุขก็ดีใจแล้ว เค้าก็ยังมีความใฝ่ฝันที่จะตามหาคนคนนั้นที่จะรักเค้าคนเดียวต่อไป ก็จบ (จบ)