Learn Thai from a White Guy's Blog

How to Order Coffee in Thai

coffee in thai

เอากาแฟเย็นแก้วหนึ่ง

If you’re a coffee or tea drinker, learning a few simple Thai phrases for ordering food and drink is going to make your life a lot easier when in Thailand. Many Thai cafes will automatically add sugar and the staff may not speak English very well so if you want to avoid your drinks being sweet or make sure there’s no milk in it, learn these Thai ordering phrases.

How to Say Coffee in Thai

First off, let’s learn how to pronounce coffee in Thai correctly.

กาแฟ consists of 2 syllables. กา + แฟ – If you can read a little bit of the Thai script, it’s easy to identify the 2 very distinct vowel sounds happening in this word. However, when we try to write it in English using transliteration we are left with something like gaa-fae which can be very misleading so I highly recommend you click on both syllables a few times and try to remember the correct vowel sound.

If you can pronounce กาแฟ, then you’re halfway to saying cafe or coffee shop. As with many types of shops in Thai, you just add the word ร้าน in front which means store or shop.

How to Order Coffee in Thai

เอา (ow) + FOOD/DRINK + (# + classifier)

If you don’t know much or any Thai yet, just start by learning the shortest easiest version. Once you’ve said this a few times and are comfortable with it, come back and learn how to add in additional informationใ

*Staff at cafes often shorten the names of the coffee drinks:

Can't read Thai yet? Try a few free lessons from my basic Thai course.

How to Say “No Sugar” or “Not Sweet” in Thai

It’s Thailand and Thai people like their drinks SWEET so if you go to one of the many cafes that automatically adds sugar or syrup, you need to let them know if you don’t want any. You generally don’t need to use these on things like an americano at places that make real barista-type coffee, but watch out at the big Thai franchises as well as small shops which tend to automatically add sugar unless you tell them not to.

 • หวานปกติ (waan ppoh-ga-ti) – Normal sweet (meaning however they normally make it. Be warned.)
 • หวานน้อย (not found)
  (waan noi) – a little sweet (this is very subjective so what’s not considered very sweet to a Thai person may still be sugar overload for you)
 • ไม่หวานเลย (mai waan loei) – Not sweet at all.

How to Say “Don’t put in milk/sugar/etc” in Thai

If your pronunciation isn’t good yet (because you haven’t learned the script) it’s a really good idea to have a backup sentence just in case you are having trouble getting understood.
These sentences say to not add in any sugar/syrup.

Non-Dairy Alternatives for Your Coffee/Tea

Apart from hipster cafes and Starbucks, it’s still not very common in Thailand for cafes to have non-dairy milk alternatives. It doesn’t hurt to ask, but you may get clueless stares back.

How to Say “I’ll have the usual” in Thai

One of the more useful phrases in Thai is เหมือนเดิม which depending on the context means something like “the usual,” or “the same as last time,” or “the same as before.” You can use this phrase once you are known to the staff a particular place. If you go to the same place a lot, they’ll likely start asking you at some point: เอาเหมือนเดิมมั้ย or เหมือนเดิมมั้ย.

เอาเหมือนเดิม (ow muan doem) – I’ll have the usual / I’ll have the same as last time

Thai Phrases for Ordering Food/Drink:

Here are a few common Thai phrases you might need while ordering food or drink at a cafe or restaurant.

 • เอากลับบ้าน (ow glap baan) – I’d like it takeaway / take out
  • เอา อเมเย็นกลับบ้าน (ow ah-meh-ri-gaa-noh glap baan) – I’ll have an iced ame(ricano) takeaway
 • ทานที่นี่/ ทานนี่ (thaan thee nee / thaan nee)- I’ll eat/drink (it) here.
 • ขอพาสเวิร์ดไวไฟ – Can I have the wifi password?
 • ขอทิชชู่ (tit-choo) – Can I have a tissue/napkin?
 • ไม่เอาถุง (mai ow thung) – I don’t want a bag
 • ไม่เอาหลอด (mai ow lawt) – i don’t want a straw

Thai Vocabulary for Ordering Food/Drink

 • แก้ว (gaew) – glass; cup
 • หลอด (lawt) – straw
 • พลาสติก (phlaas-tik) – plastic
 • กระดาษทิชชู่ (gra-daat tit-choo) – napkin; tissue
  • ทิชชู่ (tit-choo) – napkin; tissue *You can say this or the full version above.

Sizes in Thai

You can use these

Starbucks Sizes in Thai

 • ทอล (taw) – tall
 • แกรนเด (graen-deh) – grande
  • I’ve heard: กรันเด กรันเด้ แกรนเด แกราเด้
 • เวน-ตี้ (wen-tee)  – venti

How to Say Cute in Thai

how to say cute in Thai

น่ารักอ่ะ

Want to know how to say “cute” in Thai? Just like in English, the Thai word for cute can be used both with people you find attractive as things, animals and children.

The Word for Cute in Thai

The word for “cute” in Thai is น่ารัก and it consists of two parts.

น่ารัก naa rak cute

The 2nd part: รัก (rak) means “to love.”  You can read more about love talk in Thai here.

The 1st part: น่า – is placed in front of certain words to express that the target is worthy of or looks good to (eat, drink, watch, etc). Have a quick look at the examples below to get an idea how it works:

 • น่าไป (naa ppai)- looks like it’d be worth going to (if someone shows you a picture from a trip they took you might say this)
 • น่ากิน (naa gin) – looks good (for food)
 • น่าดู (naa duu) – looks like it would be worth watching or fun to watch

If you follow the above pattern, then น่ารัก (naa rak) ends up meaning something like “worthy of loving/love.”

how to say cute in Thai

น่ารักจัง

How to Say Someone/Something is Cute in Thai

Examples:

 • น่ารักอ่ะ (naa rak ah) – so cute (the อ่ะ at the end is a particle which adds a slightly stronger feeling)
 • น่ารักมาก (naa rak maak) – very cute
 • น่าฮักขนาด (naa rak kha-naad) – very cute (Northern dialect)
 • น่ารักจังเลย (naa rak jang loei) – super cute (more likely to be spoken by women)
  • น่ารักจุงเบย (naa rak jung boei) – slangy version of น่ารักจังเลย
 • น่ารักจะตาย (naa rak ja taai) – sooo cute
how to say cute in thai

สวยหรือน่ารัก

Cute vs Beautiful in Thai – น่ารัก vs สวย (naa rak vs soo+ay)

This is tough to answer in any language as everyone has a different idea of how these two concepts differ. “Cute,” tends to be used with young or seemingly young people and big-eyed, round-faced, puffy-cheeked and/or fluffy people, animals or things.

People will use น่ารัก to describe attractive men or boys, but not สวย.

น่ารัก can also be used to describe someone’s actions. For example, if a man buys a woman flowers for Valentine’s Day, or surprises a girl with a birthday gift, girls might respond with ขอบคุณนะ น่ารักจัง “thanks, that’s so cute.” Here they are referring to the act rather than the person.

Cute Items and Objects

Objects can both be called น่ารัก or สวย. Clothing, shoes, bags and the like can all be described using these words.

If you are talking about views, nature and most large naturally occurring things, you need to use สวย. A mountain, a view or an ocean can be สวย, but not น่ารัก. There are exceptions, of course. If someone drew a face on a small rock, for example, that could be น่ารัก.

Can’t Read Thai?

Learning to read the Thai script is the fastest and easiest way to understand the fairly complex sound system that the Thai language uses. It is the single most important part of learning to speak Thai well. It requires a 10-20 hour time investment to grasp everything you need to know, but until you learn those things, your Thai will forever be severely handicapped.

How to Say Sorry in Thai

When saying sorry in Thai, the words you should use will depend on the person you are speaking with and your relationship, age and status relative to them.  Until you’ve learned to navigate that, just stick to this expression:

ขอโทษ ครับ/ค่ะ (khaw thot + khrap/kha)

 • ขอ (khaw) – is used in Thai as please in the sense of asking for something from someone
 • โทษ  (thoht) – means to punish

Even though Thai people don’t think of it this way, it’s a fun mnemonic to think of saying sorry as “Please punish me.”

Saying Sorry in Thai – Polite

When speaking to people with higher status

Higher status means bosses, elders, people in respected positions.  It will also include people like your partner’s or friend’s parents.

When apologizing in Thai to people of higher status, you should say the standard phrase introduced above, but in many cases, it’s also a good idea to include a wai.  If you really messed up, this is a good way to defuse a tense situation.

ไหว้ [wai] – the wai is when you put your hands together in prayer-like position and it may or may not include a slight bow. The position of the hands in relation to the face/head as well as the deepness of the bow convey differing levels of respect.

What to say:

Saying Sorry in Informal Thai

to friends and partners

ขอโทษ

If you’re fairly close to someone (and this can happen fast), you don’t need to use the polite gender particles ครับ/ค่ะ .  The need for politeness drops off considerably at this level of intimacy.  If you aren’t sure, use it for the first few sentences and then you can tone it down or phase it out over a longer conversation.

When you need to apologize for small stuff:

 • ขอโทษนะ – sorry
 • โทษที – my bad
 • ขอโทษจ้ะ – sorry *the จ้ะ is mainly used by women

If you did something really bad or offensive and/or feel really awful about it, you want to express your apology a bit stronger.

 • ขอโทษจริงๆ – I’m really sorry
 • ขอโทษมากๆเลย – I’m very sorry

How to say Sorry in Formal Thai

This expression is very formal and not normally used in conversation, but you’ll hear it in public announcements, when you call someone on the phone and it doesn’t connect, on the BTS or other public transportation,  and you’ll find it written in signs.

 • ขออภัย – We’re sorry (for public announcements and signs)
  • ขออภัยค่ะ เลขหมายที่ท่านเรียกไม่สามารถติดต่อได้ในขณะนี้ – We’re sorry, the number you are calling can’t be reached right now.
  • ขออภัยค่ะ ขบวนรถเกิดความล่าช้า เนื่องจากอยู่ในระหว่างจัดการจราจร – We’re sorry, the train is delayed due to traffic between stations.

Saying Excuse Me in Thai

Luckily, we can use the same expression, ขอโทษ, for both “sorry” and “excuse me” in Thai.

Examples:

 • ขอโทษครับ คุณชื่ออะไร – Excuse me, what’s your name? (male speaker)
 • ขอโทษค่ะ ห้องน้ำอยู่ไหน – Excuse me, where is the bathroom? (female speaker)

Saying Sorry in Thai on Social Media / Chat / Texting

There tends to be a big drop in formality/politeness in Thai when chatting online.  However, when talking on message boards seen by a lot of people, many people will still be fairly polite and often use the polite gender particles.  When chatting with your friends on Facebook or Line, it’s not usually necessary.

 • โทษที (thot thee)- sorry *sometimes intentionally misspelled as โทดที
 • โทษๆ (โทดๆ) –  sorry
 • โทษนะ (โทดนะ) – sorry (the นะ gives it a softer, gentler feeling)
 • ซอรี่ – sorry (from English)

Saying Why you are Sorry in Thai

Often times, just saying sorry isn’t enough.  You may want to specify what you are apologizing for.  Here are some examples of different situations.

The pattern is simple enough:

ขอโทษ + ที่​​​ ​+ whatever I did wrong

sorry + for + whatever I did wrong / or whatever happened

*You can switch out ขอโทษที่ … for โทษนะ ที่ … to get a more intimate/informal version of this pattern to use with friends.

 • ผิดนัด – Showing up for an appointment late
  • ขอโทษที่มาสาย – Sorry for coming late.
  • ขอโทษที่มาช้า – Sorry for coming late.
  • ขอโทษที่ผิดนัด – Sorry for missing (our) meeting/appointment
  • ขอโทษที่ทำให้รอ – Sorry for making you wait.
 • ทำผิด – Having done something wrong
  • ขอโทษที่ทำอย่างนั้น – Sorry for doing like that
  • ขอโทษที่ทำแบบนั้น – Sorry for doing like that
  • ขอโทษที่พูดแบบนั้น – Sorry for saying (something) like that / Sorry for talking like that
  • ขอโทษที่ทำผิด – Sorry for doing (something) wrong
 • If you want to apologize for not doing something:
  • ขอโทษที่ไม่ได้โทรไป – Sorry for not calling (you)
  • ขอโทษที่ไปไม่ได้ – Sorry that I can’t go.
  • ขอโทษที่ไม่ได้ซื้อของขวัญให้ – Sorry for not buying you a gift.
  • ขอโทษที่ลืมวันเกิด – Sorry for forgetting your birthday.

How to Say “I didn’t mean to.” in Thai

ไม่ได้ตั้งใจ – I didn’t mean to. / I didn’t intend to.

 • ตั้งใจ – to decide *when used with a verb, it shows intention
 • ไม่ได้ + VERB – I didn’t VERB
  • ไม่ได้ไป – I didn’t go.
  • ไม่ได้ทำ – I didn’t do (it).

 

How to Say Sorry in Thai for Things you Didn’t Cause

When you feel bad about something that happened to someone else, such as a death in the family, you’ll use a different phrase.

 • เสียใจ
   • เสียใจด้วยนะ
   • เสียใจนะ
 • เสียใจด้วยนะที่เลิกกับแฟน – Sorry that you broke up with your gf/bf
 • เสียใจด้วยนะที่สอบไม่ผ่าน – Sorry you didn’t pass the test.
 • เสียใจด้วยนะที่หมาตาย – Sorry that your dog died.

 

How to Say I Love You in Thai

 

 

how-to-say-i-love-you-in-thai

รักต้นไม้บ้างมั้ย

One of those beginner phrases that almost everybody wants to learn when studying a new language is how to say ‘I love you’  

Even if you don’t go very deep into Thai language, learning short phrases like this can really win you some bonus points with your significant other.

Aside from just knowing how to use and pronounce these Thai phrases correctly, you’ll also hear many of them in Thai songs, Thai soaps and Thai movies.  

In addition to learning the different Thai phrases for “I love you,” we’ll also introduce some of the more common expressions and useful sentences that use the word “love.”

Words for ‘I Love You’ in Thai

how-to-say-i-love-you-in-thai2

หมีมีความรักด้วย

 

The most common expression you’ll probably encounter for “I love you” in Thai in all forms of media is ฉันรักเธอ (chan rak ter).  ฉัน (chan) is generally used as the primary female pronoun, but guys use it in love songs and sometimes on Thai tv and movies. I don’t recommend using this in real life, however if you are male as it can sound a little silly.  You can either drop the pronoun entirely, or use one of the other choices below.  

One thing you will notice pretty quickly in Thai is that the pronouns (like ‘I’ and ‘you’) is often dropped.

When in doubt, just pay attention to how Thai people talk to each other (in real life as opposed to on tv) and copy what they do.  It may take a while sometimes before you can find the answer, but it’s worth the effort.

ฉันรักเธอ (chan rak ter) – I love you.  

ฉัน chan I (primarily used by females)
รัก rak love
เธอ ter you (intimate); she

 

Basic Phrases for “I Love You” in Thai

Choosing the best phrase isn’t always easy.  You’ll probably come across these phrases in textbooks, phrasebooks and other web sites.  I don’t really recommend using them, but they won’t do you any harm.

ผมรักคุณ phom rak khun I love you.  (male speaker)
ฉันรักคุณ chan rak khun I love you.  (female speaker)

 

Thai Sentence Pattern: A รัก B

Here’s the basic sentence pattern saying ‘I love you’ in Thai.

“A loves B,” is what you want to start with, but choosing the correct pronouns to use in Thai can be a little complicated.  Gender, status, age and relationship all have an affect on the words that you should use to refer to both yourself and to whom you are speaking to.

As a learner of the language, you are expected to make mistakes so don’t worry about it too much.  It’s a pretty soft minefield so you won’t lose any limbs. Just keep in mind that the more familiar/intimate/close you are with a person, the more freedom you’ll have to use the informal expressions.

In Thai, it’s very common to drop pronouns when it’s obvious who the target is.  We’ll look at this more in the next section.

Informal ‘I Love You’ in Thai

Since declaring your love for someone tends to be a pretty informal situation to begin with, I’d really recommend becoming familiar with the more informal Thai love phrases you can use with your partner.  You can almost always drop one or both pronouns if it’s clear who is saying what to who.  You can also do this if you just aren’t sure which pronoun to use.

 • รักเธอนะ ()
  • รักนะ
 • พี่รักเธอ
  • รักเธอนะ
 • พี่รัก [name] นะ 
 • รักกันนะ

Which Thai pronoun to use?

 • Are you male?
  • ผม → ผมรัก GirlsName
  • YourName → YourName รัก GirlsName
  • พี่ → พี่ รัก GirlsName (Only use if you are older than partner)
 • Are you female?
  • ฉัน ฉันรัก BoysName
  • YourName YourName รัก BoysName

How to Refer to Your Partner in Thai

Informal;
ผัว poo-ah husband (often used even if not married)
เมีย mia wife (often used even if not married)
Formal:
 สามี saa-mee husband
ภรรยา pha-ra-yaa wife

 

General:
 แฟน fan boyfriend/girlfriend/partner
ที่รัก thee-rak dear/lover/babe/sweetie

Bonus Thai Love Phrases</h1

รักผมรึยัง rak phom rue yang Do you love me yet? (male speaker)
รักฉันรึยัง rak chan rue yang Do you love me yet? (female speaker)
รักไม่เป็น rak mai ppen I don’t know how to love.
ตกหลุมรัก tok lum rak Fall in love (fall-hole-love)
แสดงความรัก sa-dang kwaam rak to show or express love

 

 

Noun vs Verbs in Thai

The word รัก (rak) that we looked at above is going to act as a verb in most cases.  In order to form the noun version of “love” in Thai, you just add the word ความ (kwaam) in front of รัก (rak).  You’ll use the noun form in sentences where you are talking about the concept or idea of love.

 • รัก – (rak) to love (verb)
  • Jane รักสัตว์ (Jane rak sat) – Janes loves animals.
  • หมารักแมว (maa rak maew) – Dog loves cat.
 • ความรัก (kwaam rak) – love (noun)
  • ความรักคืออะไร (kwaam rak keu a-rai) – What is love?
  • ความรักมีจริงไหม (kwaam rak mee jing mai) – Is love real? / Does love exist?  

Final Thoughts

There are plenty of ways to say “I love you” in Thai and this list is not exhaustive, but hopefully we’ve given you enough to get started with.  Remember, that part of learning a language (or any skill!) involves making mistakes and embracing this early on will make the journey go much smoother.

Want to Learn to Read Thai?

Perhaps, the most important part of learning Thai is mastering the script, sounds and tone rules.   It’s very difficult to learn the correct pronunciation using any type of English transliteration and the sooner you get away from it, the faster your Thai will improve.

Try a couple free lessons from my Thai foundation course which teaches everything you need to know about the script, sound system and tone rules of Thai.

5 ศัพท์สแลงไทย ที่คุณต้องรู้

ปัจจุบันมีคำศัพท์ใหม่ๆ เกิดขึ้นบนโลก Social media มากมาย นี่ก็เป็นสาเหตุที่เราจะต้องเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ที่เปลี่ยนแปลงรอบตัวอยู่ตลอดเวลา ซึ่งการเปลี่ยนแปลงนี้ก็มาจากยุคสมัย ที่มีการนำสื่อออนไลน์อย่าง Social media เข้ามาเกี่ยวข้อง การพูดคุยสื่อสารกันจนเป็นเรื่องง่ายดายและหลายครั้งที่มีการใช้คำศัพท์ คำย่อ ในการพูดคุยเพื่อสร้างความบันเทิงให้กัน

เพราะเราเห็นถึงความสำคัญในการเรียนรู้ ศัพท์สแลงไทย หรือ ศัพท์ที่วัยรุ่นไทยมักใช้ในการพูดคุยสื่อสารกันบนโลก Social media ในบทความนี้เราจึงพร้อมยกตัวอย่าง “ 5 ศัพท์สแลงไทย ปี 2562 ” มาให้คุณเข้าใจความหมายและสามารถใช้ตามกันได้

ตามมาดูความหมาย  “ 5 ศัพท์สแลงไทย ” กัน

เผือก = การยุ่งเรื่องชาวบ้าน

นี่ก็เป็นคำศัพท์สแลงที่วัยรุ่นไทยนิยมใช้แทนคำหยาบ ที่มาจากคำว่า เสือก แปลได้ว่า การยุ่งเรื่องชาวบ้านเช่นกัน ชาวเน็ตวัยรุ่นจึงเลือกใช้คำที่มีการออกเสียงใกล้เคียงกันเพื่อให้อีกฝ่ายเข้าใจในความหมายที่เข้าหมายถึง เช่น นาย A เป็นคนที่ชอบอยากรู้เรื่องคนอื่นไปทั่ว นาย A ก็เป็นคนที่ชอบ “เผือก” นั่นเอง

ฟรุ้งฟริ้ง, มุ้งมิ้ง, ตะมุตะมิ = น่ารัก, ทำตัวน่ารัก

คำศัพท์เหล่านี้หลายคนก็ยังมีความสับสน ซึ่งการใช้คำสแลงนี้ก็จะมีความแตกต่างกันไปแต่ละสถานการณ์ คำว่า ฟรุ้งฟริ้ง ผู้หญิงมักจะใช้กับสิ่งของ ที่ดูหวานแหวว น่ารักแบบที่สาวหวานชอบ เช่น “พวงกุญขนกระต่ายดูฟรุ้งฟริ้ง น่ารักมากเลย” ส่วนคำว่า มุ้งมิ้ง และ ตะมุตะมิ จะมีความหมายใกล้เคียงกันมากที่สุด เช่น “ดูคู่รักคู่นั้นซิ พวกเขาดูน่ารักมุ้งมิ้งมากเลย” หรือ “สองตายายคู่นี้น่ารักตะมุตะมิสุดๆ”

*สมัยนี้นิยมใช้คำว่า ฟรุ้งฟริ้ง กับกล้องถ่ายรูป เช่นกล้องฟรุ้งฟริ้ง ความหมายประมาณว่า ถ้าใช้กล้องฟรุ้งฟริ้งถ่าย รูปที่ออกมาจะสวยเนียนขาว หรือว่าหน้าจะดูสดใสหรือตัวดูผอมกว่าจริง มักจะใข้กับ selfie camera

เป๊ะเว่อร์ = สมบูรณ์แบบมาก

เชื่อว่านี่เป็นคำศัพท์ที่คุณสามารถเดาความหมายได้จากคำว่า เป๊ะ ที่แปลได้ว่า “ถูกต้อง (Exactly)” ส่วนคำว่า เว่อร์ เป็นคำขยายที่แปลว่า “มากเกิน (Over)” ซึ่งนี่อาจหมายความเชิงลบ เช่น การทำอะไรมากเกินก็ได้ แต่เมื่อเรานำมารวมเข้ากับความหมายเชิงบวกอย่างคำว่า เป๊ะเวอร์ ก็จะหมายถึง “สมบูรณ์แบบที่สุด! หรือ เลิศเลอเพอร์เฟ็กต์ (Nailed i!)” ยกตัวอย่าง คุณนกแต่งตัวมางานอีเว้นท์คืนนี้ได้เป๊ะเว่อร์ หมายความว่า คุณนกแต่งตัวคืนนี้ได้สวยสุดๆ นั่นเอง

งานดี = หน้าตาดี

หากคุณเคยไปสังสรรค์หรือไปงานปาร์ตี้กับเพื่อนสาว บางครั้งคุณอาจจะได้ยินคำนี้หลุดมาจากปากเพื่อนสาวอยู่บ่อยครั้ง เมื่อผู้หญิงเจอคนที่หน้าตาดี ก็มักจะอุทานออกมากับเพื่อนสาวด้วยกันว่า งานดี ยกตัวอย่าง แจนเห็นผู้ชายที่เธอชอบ เธอเลยถามเพื่อนเธอว่า ผู้ชายคนนั้นงานดีหรือเปล่า? หรืออีกตัวอย่าง แฟนของแจนงานดีมากอ่ะ ก็หมายถึง แฟนของแจนหน้าตาดีหรือหล่อนั่นเอง

มองแรง = การมองแบบสายตาโกรธเกรี้ยว

คำสแลง มองแรง คำนี้เป็นคำที่ออกแนวเชิงลบ “เมื่อคุณทำให้ใครโกรธคุณขึ้นมา จนเข้าหันกลับมามองคุณด้วยสายตายโกธเกรี้ยวหรือไม่พอใจ” นั่นก็คือ การมองแรง เป็นอีกคำศัพท์วัยรุ่นที่ใช้แทนอารมณ์นี้การส่งข้อความผ่าน Social Media เพื่อให้เพื่อนของคุณสามารถเห็นภาพอารมณ์ของคุณได้ นอกจากนี้แล้ว การมองแรง ยังสามารถแปลเป็นการอิจฉาได้อีก เช่น แจ๋วซื้อกระเป๋ามาใหม่และโพสลงใน Facebook แล้วมีเพื่อนมาคอมเม้นต์ว่า มองแรง ซึ่งนี่ก็จะแปลได้ว่า “อิจฉา เป็นการหยอกเล่น” นั่นเอง

ทั้งหมดนี้ก็เป็นการใช้ 5 ศัพท์สแลงไทย ที่คุณควรเรียนรู้ เพื่อใช้ในการสนทนาพูดคุยได้อย่างสนุกสนานมากขึ้นกับคนท้องถิ่น ที่ซึ่งการเรียนรู้คำศัพท์เหล่านี้ก็จะทำให้คุณสามารถเข้าหาและตีสนิทผู้คนได้เป็นอย่างมาก

 

Winter is Coming

A large Christmas tree

 

Download: Winter is Coming

Read/Download/Edit as a Google Doc

 

หน้าหนาวของทุกปีก็จะลุ้นให้อากาศเย็นขึ้นจะได้เอาเสื้อกันหนาวออกมาใส่ เมื่อสองอาทิตย์ก่อนมีข่าวว่าอากาศที่กรุงเทพจะเย็นขึ้นแต่จนถึงวันนี้ก็ยังร้อนอยู่เหมือนเดิม ผิดหวังนิดหน่อยแต่ก็ชินแล้วเพราะเป็นอย่างนี้เกือบทุกปี

บรรยากาศตามห้างก็จะสนุกกว่าปกติ ชอบตรงที่มีต้นคริสต์มาสและโซนให้ถ่ายรูปเยอะมาก ตอนกลางคืนก็ไปดื่มเบียร์กับเพื่อนๆที่ลานเบียร์ได้ ถ้าวงดนตรีที่ลานเบียร์เล่นเพลงถูกใจก็จะยิ่งสนุก บางที่คนอาจจะเยอะมากควรไปเร็วหน่อยหรือจองโต๊ะไว้ล่วงหน้า

 

 • หน้าหนาว – the “cold” season
 • อากาศ – weather; climate
 • เสื้อกันหนาว – sweater; long-sleeved shirt (shirt + protect-against + cold)
 • เหมือนเดิม – same as usual; same as previously
 • ผิดหวัง – disappointed
 • ชิน – to get used to; to become accustomed to
 • เกือบ – almost
 • บรรยากาศ – atmosphere (both for SPACE and a place like a restaurant or a mall)
 • ห้าง – shopping mall
 • ปกติ – usual; normal
 • ต้นคริสต์มาส – Christmas tree
 • วงดนตรี band; music group (circle + music)
 • กลางคืน – night (time)
 • จอง – to reserve
 • ล่วงหน้า – in advance

 

Examples:

 • ช่วงนี้อากาศกำลังจะร้อน – It’s getting pretty hot these days.
 • ตอนที่ไปกรุงเทพ ไปกินข้าวที่ห้างเกือบทุกวัน – When I’m in Bkk, I eat at the mall almost every day.  
 • ถ้าจะไปเที่ยวคืนนี้ควรจะโทรไปจองโต๊ะก่อน – If you are going to go out tonight, you should probably call and reserve a table.

 

Embarrassing Day at the Market

Wet Market

Wet Market

Here’s another short real story from a native Thai speaker. In this one, a girl goes to the market with her mother and something embarrassing happens.

อาย – to be shy; to be embarrassed
ต่างจังหวัด – out of town (lit. to go to another province)
แวะ – to stop by somewhere for a short time
More Vocabulary and Notes

วันนั้นเรากับแม่กลับบ้านที่ต่างจังหวัดโดยขับรถไปกัน พอไปถึงก็เช้าพอดีแม่ก็หิวข้าวแล้วปวดฉี่มาก เลยไปเข้าห้องน้ำและแวะไปตลาดเช้า พอไปถึงก็มียายคนนึงขายพวงมาลัยนั่งอยู่ แม่เราก็ซื้อพวงมาลัยแล้วฝากเค้าเอาไว้เพราะต้องกลับมาทางเดิม ยายแกก็ทำท่าอึกอักๆเหมือนจะพูดอะไรแต่ไม่พูด ด้วยความที่แม่หิวก็รีบไปหาซื้อกับข้าว ขนมเพื่อที่จะเอากลับบ้านมากินกัน เราก็คอยเดินตามหลังแม่ก็เห็นมีแต่คนมองแม่เรา เราก็ไม่คิดอะไรเพราะคิดว่าเค้าคงไม่คุ้นหน้าแม่เลยมองปกติ พอขากลับแม่ก็กลับไปเอาพวงมาลัยก่อนขึ้นรถ ยายที่ขายพวกมาลัยก็บอกกับแม่เราว่า”หนูไม่ได้รูดซิปนะลูก” แม่เราก็อายมากเพราะเดินไปทั่วตลาดแล้วและแม่ค้าส่วนใหญ่จะนั่งขายของคือระดับสายตาจะอยู่ตรงเป้าเลย แม่เลยถามยายว่าทำไมไม่รีบบอก แต่ยายแกบอกว่า”ยายเห็นหนูรีบเลยกะว่าค่อยบอกทีหลัง” เรากับแม่ก็ขำกันใหญ่ ที่คนมองกันทั้งตลาดเพราะกางเกงในแม่เป็นลายสีแดง

 • คง
  คง
  probably
 • อาย
  อาย
  shy
 • พอไปถึง
  พอไปถึง
  after arriving
 • พวงมาลัย
  พวงมาลัย
  flower garland
 • ขำ
  ขำ
  to laugh
 • รีบ
  รีบ
  to hurry
 • บอก
  บอก
  to tell
 • ฝาก
  ฝาก
  to store; to deposit
 • All Done!

Birthday Facial

Here’s a funny high school story in Thai. I recommend trying to read through the parapgraph a couple of times before clicking through to the document with vocab and sentence pattern explanations.

ตอนนั้นกำลังเรียนอยู่มัธยม คือที่โรงเรียนช่วงเช้าๆ ชอบมีบูธมาแจกของขนาดทดลอง พวกขนม ของต่างๆ จำได้แม่นเลยวันนั้นไปซื้อเค้กให้เพื่อนเลยมาโรงเรียนสายเพราะคือถ้ามาสายกว่า 8 โมงจะต้องถูกทำโทษหน้าโรงเรียน วันนั้นก็มีบูธมาเหมือนเดิม พี่ๆเค้าก็รีบแจกของมาให้เยอะแยะเพราะด้วยความที่โรงเรียนจะเข้าแล้ว เราก็รีบเข้าโรงเรียนมากเพราะกลัวโดนทำโทษ นี่ก็รีบหยิบแล้วไปเข้าแถว พอถึงบอกพักเที่ยงเป็นวันเกิดของเพื่อนในกลุ่มพอดี แล้วมีการเล่นเอาเค้กป้ายหน้ากัน ทุกคนก็หน้ามันกันหมด ลืมตากันไม่ได้เพราะครีมเค้กเปื้อนกันทุกคนแต่ไม่มีใครเอาโฟมล้างหน้ามาเลย เราก็นึกได้ว่า เออเมื่อเช้าได้โฟมล้างหน้ามาเยอะ ก็แจกเพื่อนๆ ไปล้างหน้ากัน ทุกคนก็ล้างหน้ากันเสร็จ เพื่อนๆบอกหอมคือเย็นสบายหน้ามาก จากนั้นทุกคนก็หันหลอดนั้นมาสรุปแล้วมันคือยาสีฟัน จังหวะที่ทุกคนรู้ว่ามันคือยาสีฟัน เพื่อนคนนึงวิ่งออกมาแล้วบอกว่า”มึงมันไม่ใช่โฟม มันคือยาสีฟัน!!” ตอนนี้ก็ขำกันหมดเพราะใช้ล้างหน้ากันไปทั้งกลุ่มแล้ว

How to Say YES in Thai

The YES word that you want doesn’t really exist in Thai. The first word you’ll come across is ใช่ (chai), but that’s usually not what you should be using. If you are being asked a question, you generally say YES, by repeating the key word back to the person asking, or you negate that word to say NO, you are not doing that verb.

As is often the case in language learning, asking questions like “How to say YES in Thai?” isn’t the right question. You often can’t just translate a word into another language and expect it to function the same way.

In Thai, you say the equivalent of YES or NO based on the question. Note that we don’t need to use any pronouns at all here. If ใช่ (chai) isn’t in the question, then it’s probably best to not use it in the answer.

Q: ไปไหม (ppai mai) – Are you going? [Go + QUESTION_PARTICLE]

Q: ชอบพิซซ่าไหม (chawp pissa mai) – Do you like pizza?

Now if someone wants to confirm that you like pizza, rather than just ask you, you may hear this:

Q: ชอบกินพิซซ่าใช่มั้ย – (chawp kin pissa chai mai) – (You) like eating pizza right?

The above pattern works in many situations, but when we are talking about states, you are going to hear a different question pattern. Here is one of the most common questions you’ll encounter in Thailand.

Q: กินข้าวรึยัง (kin khaao ru yang?) – have you eaten yet? (lit. eat rice or not yet)

Q: มีแฟนรึยัง (mee fan ru yang?) – Do you have a gf/bf/husband/wife yet?

But, of course, it’s not like there are only 2 question types. Here’s another example where you would never use ใช่ (chai).

Q: พรุ่งนี้อยากไปดูหนังกันมั้ย – (phrung nee yaak ppai duu nang gan mai?) – Do you want to go see a movie tomorrow?

 

Want to Learn to Read Thai?

A really important part of learning Thai is mastering the script and sounds.   It’s very difficult to learn the correct pronunciation using any type of English transliteration.

Try a couple free lessons from my Thai foundation course which teaches everything you need to know about the script, sound system and tone rules of Thai.

Cashless Society

It’s getting a lot easier to go cash-free in Bangkok these days. In this short reader, we get a quick summary of what it’s like paying via an app.

I strongly recommend trying to read through the text below a couple of times before accessing the breakdown in the Google doc. It doesn’t matter if you only know 5 words in the text and have no clue what’s happening. Part of the learning process is looking at real text and figuring out as much (or as little) as you can. You will gradually acquire words as you encounter them more and more. If the text is too small hold down ctrl/cmd and tap the + key until you can read it.

Cashless Society Breakdown

ทุกวันนี้เราใช้เงินสดน้อยลงกว่าเมื่อก่อนมาก
นอกจากจะจ่ายเงินด้วยบัตรเครดิตแล้ว ก็ยังจ่ายผ่านแอพในมือถือได้ง่ายๆ
ร้านขายของตามตลาดนัดหลายร้านก็มี QR Code แปะไว้ ตกลงราคากันเรียบร้อยก็แค่สแกนแล้วกดจ่ายเงิน พอได้ข้อความยืนยันมาแล้วก็โชว์หน้าจอมือถือให้คนขายดูได้เลย
ทุกเช้าเวลาซื้อกาแฟไม่ต้องหยิบกระเป๋าสตางค์ขึ้นมาแล้ว ไม่ต้องพกเงินสดไว้มากด้วย
มีหลายร้านที่มีโปรโมชันให้ส่วนลดหรือได้เงินบางส่วนคืนมาถ้าจ่ายผ่านแอพ ทำให้รู้สึกว่ายิ่งใช้ก็ยิ่งคุ้ม
ในอนาคตอาจจะไม่มีใครใช้เงินสดอีกเลยเพราะแบบนี้สะดวกกว่า