The Heron and the Fox - Learn Thai from a White Guy

The Heron and the Fox

เรื่องนกกระสากับหมาจิ้งจอก

หมาจิ้งจอกตัวหนึ่ง มีก้างปลาติดคอ จะทำอย่างไรก็เอาไม่ออก มีความเจ็บปวดเป็นอันมาก จึงได้ไปว่าจ้าง ให้นกกระสาเอาออกให้ นกกระสาก็ใช้ปาก ล้วงเข้าไปในคอ คาบก้างปลาออกมาได้ เมื่อก้างปลาออกมาแล้ว นกกระสาก็ทวงค่าจ้าง ที่หมาจิ้งจอกสัญญาจะให้ แต่หมาจิ้งจอกกลับตอบว่า ‘ที่เราไว้ชีวิตท่านก็ยังไม่เป็นค่าจ้างพออีกหรือ? เพราะว่าถ้าเราจะงับคอท่าน ท่านก็คงจะตายเปล่า’ แล้วหมาจิ้งจอกก็วิ่งไป

 

 

หมา​จิ้งจอก fox 

ก้าง​ปลา​​  fishbone

ติด​คอ  stuck-throat

เป็น​อัน​มาก extremely, to a great extent

จ้าง to hire

นก​กระสา​​ heron

ล้วง​​ to reach in/ pick/grab 

​คาบ​​ catch; hold

ทวง to ask for payment; to demand 

ไว้​ชีวิต​ท่าน left your life be (spared)

งับ​ to bite, to chomp

ตาย​เปล่า die for nothing (how many instances of เปล่า do you know?)

Speak Your Mind

*